Біз туралы

Мектеп миссиясы

Жоғары адамгершілік құндылықтарды меңгерген, зияткер, салауатты, әлем азаматын тәрбиелеу арқылы Қазақстанның білім беру сапасын арттыруға үлес қосу.

Мектеп құндылықтары

Өзіне және қоршаған ортаға құрмет: әлеуметтік бейімділік пен салауатты өмір салтын ұстануды талап етеді. Өз мәдениеті мен тілі секілді өзгелердің мәдениеті мен тіліне, құқығына, көзқарасына құрметті қамтиды.

Ынтымақтастық: жылы қарым-қатынасты дамытуды, ынтымақтастық және конструктивтік/сындарлы көзқарастың даму дағдыларын қалыптастыруды, өзара қарым-қатынасты орнатуда сыни тұрғыдан ойлана алуды қамтиды.

Жауапты азаматтық позиция: патриотизмге негізделген. Жауапты азаматтар шыншыл, конструктивті және белсенді болады. Олар қоғамның дамуына, ұлт пен қоршаған ортаны қорғау үшін тұтастыққа, сыни идеялар мен пікірдің әртүрлілігіне жұмыс жасайды, олар қазақ, орыс және шет тілдерінде сөйлейді.

Академиялық шыншылдық: академиялық шыншылдық қағидаларын ұстанатын, плагиат пен ақпаратты сілтемесіз көшіруге төзе алмайтын адамдардың идеясы мен ойларын сыйлау.

Өмір бойы оқу: материалды білуге құмарлық, шығармашылық және сыншылдық тұрғыда зерттеу арқылы оқуға деген сүйіспеншілікті дағдыландыру, ақыл-ойды, денені, қарым-қатынас пен мінезді үнемі жетілдіру. Оқушылардың өз бетінше білім алуын қамтамасыз ететін икемділік пен дағдылардың дамуын қамтиды.

Ашықтық: Зияткерлік мектептерінің даму жоспары, оқытудың күтілетін нәтижелері мен бағалау рәсімі сияқты ақпараттарға еркін кіре алуды қамтамасыз етуді қамтиды. Сабақтарға қатысу (сыншы достар), сұхбат жүргізу, сауалнама алу.

Еңбек және шығармашылық: адам еңбегіне құрметпен қарауға тәрбиелеу, еңбек қызметіне ынталандыруды арттыру, жеке және ұжымдық жұмыс дағдыларын қалыптастыру, өз бетінше іздену мен ақпараттың түпнұсқасын көрсету дағдыларын дамыту, өзекті мәселелердің шешімін дәстүрлі емес, шығармашыл тұрғыда табуға қабілетті болу.

Мектептің стратегиялық мақсат-міндеттері

В настоящем документе представлена Стратегия развития автономной организации
образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» до 2030 года.
История Интеллектуальных школ охватывает десятилетний путь развития.
12 марта 2008 года Президент страны дал поручение о создании 20
Интеллектуальных школ, как прорывном проекте в сфере образования, способствующем
наращиванию интеллектуального потенциала нации.
В обращении Президента Н. А. Назарбаева к народу «Новое десятилетие –
новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» от 29 января
2010 года отмечено, что Интеллектуальные школы должны стать главными площадками
по разработке и апробации современных учебных программ с последующим внедрением
их по всей республике.
Для более эффективного функционирования Назарбаев Интеллектуальных
школ в 2011 году принят Закон Республики Казахстан «О статусе «Назарбаев
Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд»1
,
в соответствии с которым Интеллектуальные школы стали экспериментальной площадкой,
осуществляющей разработку, мониторинг, исследование, анализ, апробацию, внедрение
и реализацию современных образовательных программ по уровням: начальная школа
(в том числе дошкольное воспитание и обучение), основная школа и старшая школа.
загрузить